Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

Lista cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile sale subordinate

conform Ordinul directorului ANCPI nr. 16/2019, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

 

Descarcati aici ordinul nr. 16/2019 in format .pdf

 

Aceste tarife sunt valabile incepand cu data de 04.02.2019

 

Nr. Denumire serviciu UM Tarif (lei) Referinte
1AVIZE, RECEPTII SI FURNIZARE DATE
Avize si receptii tehnice
1.1.1Aviz incepere lucrari100lucrare
1.1.2Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre250lucrare
1.1.3Receptie tehnica pentru lucrari de geodezie, fotogrammetrie, cartografie si a documentelor cartografice de uz public375lucrareNota 1)
Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie
1.2.1Harti si planuri (raster)40foaie de harta/planNota 2)
1.2.2Orotofotoplan 1px ≤ 20 cm1000kmpNota 3)
1.2.3Ortofotoplan 20 cm < 1px < 50cm500kmp
1.2.4Ortofotoplan 1px ≥ 50 cm20kmp
1.2.5Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D15punctNota 4)
1.2.6Inregistrari GNSS de la o statie permanenta15oraNota 5)
2SERVICII DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Prima inregistrare
2.1.1Receptie cadastrala si infiintare carte funciara120imobil/u.i.Nota 6)
2.1.2Receptie cu alocare numar cadastral60imobil/u.i.
2.1.3Infiintare carte funciara60imobil/u.iNota 6)
Dezlipre / Alipire
2.2.1Receptie dezlipire / alipire60imobil/u.i.Nota 7)
2.2.2Inscriere dezlipire / alipire60imobil/u.i.Nota 7)
Intabulare
2.3.1Intabulare drepturi reale in favoarea persoanelor juridice0,50%valoarea din actNota 8)
2.3.2Intabulare drepturi reale in favoarea persoanelor fizice0,15%valoarea din actNota 8)
2.3.3Inscriere ipoteca / privilegiu100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantateoperatiuneNota 9)
Notare / radiere
2.4.1Notare / radiere in / din cartea funciara75operatiuneNota 10)
Rectificare
2.5.1Indreptare eroare materiala (include repozitionarea imobilului)0operatiune
2.5.2Reconstituire carte funciara0operatiune
Actualizare
2.6.1Inscriere constructie60 / constructie + 0,05 din valoarea de impozitareoperatiune
2.6.2Extindere / radiere constructii120constructie
2.6.3Actualizare informatii tehnice60operatiuneNota 11)
2.6.4Anulare operatiuni cadastrale60operatiune
Informare
2.7.1Consultare documente din arhiva1015 min
2.7.2Extras de carte funciara pentru informare on line20 imobilNota 12, 21)
2.7.2Extras de carte funciara pentru informare - la ghiseu25imobilNota 13, 21)
2.7.3Extras de carte funciara pentru autentificare40imobilNota 20,21)
2.7.4Certificat de sarcini100certificat/BCPI
2.7.5Copii certificate ale documentelor din arhiva25dosarNota 14)
2.7.6Certificat privind identificarea numarului topografic, cadastral si de carte funciara, dupa numele / denumirea proprietarului10proprietar/BCPI
2.7.7Extras din planul cadastral 15imobilNota 20,22)
2.7.8Certificat privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara, dupa datele de identificare ale acestuia (judet, localitate, strada, numar)100certificatNota 15)
2.7.9Referat consultare registru proprietari la nivel national10referatNota 16)
3Servicii furnizate in baza unui abonament (abonament valabil 12 luni de la data efectuarii platii)
TopRo5 1:5000
3.1.1Servicii de vizualizare (WMS)0,1kmp / 12 luniNota 17)
ROMPOS
3.1.2Servicii pozitionare GNSS in timp real100/1000luna/12 luni/utilizator/aparat
Continutul cartii funciare
3.1.3Copie de carte funciara on-line900pachet 50 carti funciare/12 luni
3.1.4Copie carte funciara on-line1800pachet 100 carti funciare/12 luni
3.1.5Extras de carte funciara pentru informare on-line900pachet 50 de extrase de informare/12 luni
3.1.6Extras de carte funciara pentru informare on-line1800pachet 100 de extrase de informare/12 luni
4Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de cadastru
Autorizare
4.1.1Autorizarea persoanelor fizice400persoanaNota 18)
4.1.2Autorizarea persoanelor juridice2000persoanaNota 23)
4.1.3Modificare/eliberare duplicat al certificatului de autorizare100certificatNota 19)

 

Note:


 

 1. Serviciul este prestat de Centrul Național de Cartografie, conform art. 250 alin.(2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Tarif unic indiferent de format (A4-A0). Se aplică și copiilor certificate după hărți și planuri.
 3. Fracțiunile de km2 se majorează la km2.
 4. Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate.
 5. Se solicită cu 24 de ore în prealabil.
 6. Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii și de data emiterii acestora.
 7. Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.
 8. Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piață, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul. Tariful se calculează în mod similar și pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale.
  Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei.
  Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice.
  La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de concesiune tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăți, tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situații tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.
  Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menționează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.
 9. Tariful include intabularea dreptului de ipotecă și notarea interdicțiilor aferente.
  Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanție mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanței se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil.
  Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală.
  Pentru efectuarea operațiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanță sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil.
 10. Se achită tarif pentru fiecare operațiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeași încheiere de carte funciară. Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include și radierea interdicțiilor. Tariful se percepe și pentru radierea dreptului de ipotecă legală.
 11. Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcții.
  Se tarifează fiecare operațiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosință, destinație teren/construcție/u.i, suprafață, adresă etc.).
  În cazul modificărilor de adresă efectuate din inițiativa autorităților publice locale, acestea sunt gratuite.
  Acest serviciu este gratuit la actualizarea informațiilor tehnice din planul parcelar la recepția acestuia.
 12. Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line.
 13. Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura BCPI/BRP.
 14. Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepție și/sau înscriere în cartea funciară.
  Tariful se aplică și în cazul altor documente existente în arhivă.
 15. Se furnizează doar în condițiile în care imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară.
 16. Se furnizează de Agenția Națională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic.
 17. Se aplică separat pentru fiecare temă publicată.
 18. Include recunoașterea autorizării și emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane fizice străine.
 19. Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice și eliberarea duplicatului.
 20. Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor.
 21. Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgență, cu excepția situațiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele și tarifele de urgență aflate în vigoare.
 22. Extrasul de plan cadastral se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care imobilul pentru care se solicită extrasul nu are geometrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la momentul înregistrării cererii.
 23. Se aplică şi pentru recunoaşterea autorizării persoanelor juridice străine.