Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

Scurt istoric

Dupa Revolutia din decembrie 1989, o serie de acte normative au condus la organizarea activitatii de cadastru si publicitate imobiliara, in formula ei actulala, process care a trecut prin mai multe etape:

 • Un prim pas l-a reprezentat aparitia Hotararii 477 / 5 mai 1990, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti precum si a altor unitati agricole. Prin acest act normativ, se infiinteaza oficiile de cadastru si organizarea teritoriului, ca unitati bugetare, cu personalitate juridica, in subordinea directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara. Printre atributiile acestor structuri nou infiintate se numarau:
  • Introducerea si tinerea la zi a cadastrului funciar general, pentru toate categoriile de detinatori;
  • Intocmirea de studii, proiecte de organizare si documentatii privind amenajarea terenurilor agricole si folosirea rationala a fondului funciar pe zone naturale si la nivelul judetului;
  • Reglementarea folosintelor agricole, potirivit legii;
  • Coordonarea activitatii totpografice si cartografice, la nivelul judetului;
  • Organizarea fondului de date judetean privind activitatea de geodezie, cartografie si cadastru funciar.
 • Legea 7 / 1996 – reprezinta actul normativ prin care ia fiinta Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca institutie publica, cu personaliate juridica, in subordinea Guvernului. La nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti se organizeaza oficii de cadastru, geodezie si cartografie, care functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Oficiului National. Prin legea amintita, se mentioneaza ca oficiile de cadastru judetene au ca atributii :
  • organizarea, conducerea indrumarea si controlul executarii lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru si cartografie la nivelul judetului;
  • avizarea continutului topografic al hartilor, planurior, atlaselor, ghidurilor si altor documente cartografice necesare uzului public;
  • pun la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile.
 • Hotararea nr. 612 / 6 octombrie 1997 aduce noi precizari privind organizarea, functionarea si atributiile oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. Prin aceasta hotarare se infiinteaza oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene, ca institutii publice cu personalitate juridica, subordinate direct Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, separate de oficiile de cadastru geodezie si cartografie, infiintate prin Legea 7 / 1996. Atributiile structurii vizau atat executia lucrarilor de cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol cat si cele prevazute de Legea fondului funciar 18 / 1991.
 • In anul 2001 apare Ordonanta de Urgenta nr. 70 pentru modificarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996, prin care se reorganizeaza atat oficiile de cadastru, geodezie si cartografie cat si oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, ambele structuri fiind reunite in una singura la nivelul fiecarui judet. Structura nou formata prin comasarea celor doua institutii va purta numele de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie si va functiona ca serviciu public descentralizat al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. Noua structura preia atributiile celor doua institutii anterioare, indeplinind atat activitati in domeniul cadastrului cat si in domeniul cadastrului agricol si al legilor fondului funciar.
 • Hotararea de Guvern 1210 / 2004 marcheaza infiintarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara ca institutie publica, cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justitiei. In subordinea Agentiei Nationale functioneaza ca institutii publice, cu personalitate juridica, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara si Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, denumit in continuare Centrul National.

Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara indeplinesc, conform acestui act normativ, urmatoarele atributii principale:

 1. inscriu imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;
 2. asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
 3. inscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil; asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
 4. inscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
 5. avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;
 6. avizeaza planul urbanistic general;
 7. avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
 8. autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru;
 9. organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de Agentia Nationala;
 11. pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice si de sinteza privind terenurile si constructiile;
 12. furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor;
 13. avizeaza impreuna cu institutiile de specialitate de la nivel judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinta agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole.

Tot prin Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata, se infiinteaza Birourile de Cadastru si Publicitate Imobiliara care sunt competente, la nivel teritorial, sa solutioneze cererile de receptie a documentatiilor cadastrale si inscriere in cartea funciara.
Existenta acestor Birouri de Cadastru si Publicitate Imobiliara (numite si Birouri Teritoriale) face posibila abordarea unitara a activitatilor de cadastru si carte funciara, care vor putea fi astfel incluse intr-un flux integrat.
Astfel, dosarul comun de cadastru si de carte funciara parcurge anumite etape:

 1. in prima etapa, cererea de receptie a dosarului cadastral si de inscriere in cartea funciara este inregistrata in registrul general de intrare - registru unic pentru cadastru si carte funciara;
 2. dosarul este transmis inspectorului din cadrul compartimentului cadastru si publicitate imobiliara care verifica documentatia din punct de vedere tehnic;
 3. aceasta este transferata asistentului registrator care verifica intrunirea conditiilor pentru inscrierea in cartea funciara si transmite dosarul, mai departe, registratorului de carte funciara.
 4. registratorul, la randul lui, verifica legalitatea cererii si stabileste, prin incheiere, inscrierea sau respingerea cererii de inscriere in cartea funciara.

Celui care a depus cererea i se va elibera incheierea de inscriere in cartea funciara si extrasul de carte funciara pentru informare, care prezinta modalitatea prin care s-a facut inscrierea, precum si planul de amplasament si delimitare (PAD-ul) al bunului imobil.

In prezent, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara reprezinta o structura complexa, moderna, care implementeaza in activitatea sa tehnologii performante in vederea cresterii nivelului de eficienta. Astfel,a fost implementat sistemul RGI (registru general de intrare), in varianta WEB, prin care se pot aloca si monitoriza lucrarile depuse. De asemenea, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis a demarat implementarea programului informatic de evidenta a cartilor funciare, pe baza alocarii de coduri de bare. Fiecare carte funciara va avea aplicat un astfel de cod, iar prin scanarea codului de bare se va putea urmari cu exactitate circuitul cartii funciare. Procedura constituie atat un mijloc de identificare rapid si eficient cat si o modalitate de protectie a acestor documente.