Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

Tarife serviciiLista cuprinzând tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și de unitățile sale subordonate

conform Ordinul directorului ANCPI nr. 16/2019, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

 

Descărcați aici ordinul nr. 16/2019 în format .pdf

 

Aceste tarife sunt valabile începând cu data de 04.02.2019

 

Nr.ServiciuUMTarif (lei)Referințe
1AVIZE, RECEPȚII ȘI FURNIZARE DATE
Avize și recepții tehnice
1.1.1Aviz începere lucrări100lucrare
1.1.2Recepție tehnică pentru lucrări de masurători terestre250lucrare
1.1.3Receptie tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public375lucrare(Nota 1)
Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie
1.2.1Hărți și planuri (raster)40foaie de hartă/plan(Nota 2)
1.2.2Orotofotoplan 1px ≤ 20 cm1000kmp(Nota 3)
1.2.3Ortofotoplan 20 cm < 1px < 50cm500kmp
1.2.4Ortofotoplan 1px ≥ 50 cm20kmp
1.2.5Coordonate planimetrice, altimetrice și 3D15punct(Nota 4)
1.2.6Înregistrări GNSS de la o stație permanentă15oră(Nota 5)
2SERVICII DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Prima înregistrare
2.1.1Recepție cadastrală și înființare carte funciară120imobil/u.i.(Nota 6)
2.1.2Recepție cu alocare număr cadastral60imobil/u.i.
2.1.3Înființare carte funciară60imobil/u.i(Nota 6)
Dezlipre / Alipire
2.2.1Recepție dezlipire / alipire60imobil/u.i.(Nota 7)
2.2.2Înscriere dezlipire / alipire60imobil/u.i.(Nota 7)
Intabulare
2.3.1Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice0,50%valoarea din act(Nota 8)
2.3.2Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice0,15%valoarea din act(Nota 8)
2.3.3Înscriere ipotecă / privilegiu100/imobil + 0,1% din valoarea creanței garantateoperatiune(Nota 9)
Notare / radiere
2.4.1Notare / radiere în / din cartea funciară75operațiune(Nota 10)
Rectificare
2.5.1Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)0operatiune
2.5.2Reconstituire carte funciară0operatiune
Actualizare
2.6.1Înscriere construcție60 / construcție + 0,05 din valoarea de impozitareoperatiune
2.6.2Extindere / radiere construcții120constructie
2.6.3Actualizare informații tehnice60operatiune(Nota 11)
2.6.4Anulare operațiuni cadastrale60operatiune
Informare
2.7.1Consultare documente din arhivă1015 min
2.7.2Extras de carte funciară pentru informare - la ghișeu25imobil(Nota 13, 21)
2.7.2Extras de carte funciară pentru informare on-line20 imobil(Nota 12, 21)
2.7.3Extras de carte funciară pentru autentificare40imobil(Nota 20,21)
2.7.4Certificat de sarcini100certificat/BCPI
2.7.5Copii certificate ale documentelor din arhivă25dosar(Nota 14)
2.7.6Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară, după numele / denumirea proprietarului10proprietar/BCPI
2.7.7Extras din planul cadastral 15imobil(Nota 20,22)
2.7.8Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr)100certificat(Nota 15)
2.7.9Referat consultare registru proprietari la nivel național10referat(Nota 16)
3Servicii furnizate în baza unui abonament (abonament valabil 12 luni de la data efectuării plații)
TopRo5 1:5000
3.1.1Servicii de vizualizare (WMS)0,1kmp / 12 luni(Nota 17)
ROMPOS
3.1.2Servicii poziționare GNSS în timp real100/1000luna/12 luni/utilizator/aparat
Conținutul cărții funciare
3.1.3Copie de carte funciară on-line900pachet 50 carti funciare/12 luni
3.1.4Copie carte funciară on-line1800pachet 100 carti funciare/12 luni
3.1.5Extras de carte funciară pentru informare on-line900pachet 50 de extrase de informare/12 luni
3.1.6Extras de carte funciară pentru informare on-line1800pachet 100 de extrase de informare/12 luni
4Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrări de cadastru
Autorizare
4.1.1Autorizarea persoanelor fizice400persoana(Nota 18)
4.1.2Autorizarea persoanelor juridice2000persoana(Nota 23)
4.1.3Modificare/eliberare duplicat al certificatului de autorizare100certificat(Nota 19)

 

Note:


 

 1. Serviciul este prestat de Centrul Național de Cartografie, conform art. 250 alin.(2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Tarif unic indiferent de format (A4-A0). Se aplică și copiilor certificate după hărți și planuri.
 3. Fracțiunile de km2 se majorează la km2.
 4. Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate.
 5. Se solicită cu 24 de ore în prealabil.
 6. Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii și de data emiterii acestora.
 7. Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.
 8. Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piață, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul.
  Tariful se calculează în mod similar și pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale.
  Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei.
  Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice.
  La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de concesiune tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăți, tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situații tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.
  Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menționează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.
 9. Tariful include intabularea dreptului de ipotecă și notarea interdicțiilor aferente.
  Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanție mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanței se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil.
  Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală.
  Pentru efectuarea operațiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanță sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil.
 10. Se achită tarif pentru fiecare operațiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeași încheiere de carte funciară.
  Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include și radierea interdicțiilor.
  Tariful se percepe și pentru radierea dreptului de ipotecă legală.
 11. Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcții.
  Se tarifează fiecare operațiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosință, destinație teren/construcție/u.i, suprafață, adresă etc.).
  În cazul modificărilor de adresă efectuate din inițiativa autorităților publice locale, acestea sunt gratuite.
  Acest serviciu este gratuit la actualizarea informațiilor tehnice din planul parcelar la recepția acestuia.
 12. Aplicabil pentru cererile înregistrate online.
 13. Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura BCPI/BRP.
 14. Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepție și/sau înscriere în cartea funciară.
  Tariful se aplică și în cazul altor documente existente în arhivă.
 15. Se furnizează doar în condițiile în care imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară.
 16. Se furnizează de Agenția Națională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic.
 17. Se aplică separat pentru fiecare temă publicată.
 18. Include recunoașterea autorizării și emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane fizice străine.
 19. Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice și eliberarea duplicatului.
 20. Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor.
 21. Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgență, cu excepția situațiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele și tarifele de urgență aflate în vigoare.
 22. Extrasul de plan cadastral se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care imobilul pentru care se solicită extrasul nu are geometrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la momentul înregistrării cererii.
 23. Se aplică şi pentru recunoaşterea autorizării persoanelor juridice străine.